BEHANDLING AF PERSONDATA VED LEASING

Formål med brug af personoplysninger i Global Car Leasing:

Den 25. maj skærpes reglerne for håndtering og opbevaring af persondata.
I Global Car Group (Global Car Leasing A/S, Global Car Splitleasing A/S og Global Car Trading GmbH) opbevarer vi kun de data, som er nødvendige for at kunne rådgive dig og for at kunne give dig den bedst mulige service. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt, forsvarligt og sikkert.
Sammen med de oplysninger til rådgivning og service, nævnes nedenfor hvilke personoplysninger, der kræves for at opfylde lovkrav omkring hvidvask, oplysninger til udarbejdelse af tilbud og opfyldelse af kontrakten/er med os. Og naturligvis de oplysninger vi anvender til kreditvurdering.

Modtagere

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.
Nødvendige oplysninger videregives alene til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT motor) samt udvalgte samarbejdspartnere såsom:
Forsikringsselskab, service udbydere af vejhjælp, tracking og opbevaring; samarbejdspartnere som assisterer Global Car Leasing med IT, revision, juridisk bistand, finansielle ydelser og andre leverandørydelser.

Til ovennævnte formål kan indhentes:

 • Personoplysninger: Navn, adresse, tlf. numre, mailadresse, cpr. nummer og/eller cvr. nummer
 • Gyldigt kørekort
 • Sygesikringsbevis
 • Pas
 • Seneste lønsedler
 • ​Seneste selvangivelse​
 • Regnskaber for virksomhed/er
 • Oplysninger omkring køretøj og præferencer
 • Forsikringsoplysninger
 • ​Betalingsoplysninger

På baggrund af modtagne oplysninger foretages en kreditvurdering inden bevilling af aftalen. Denne kreditvurdering kan indeholde kontrol hos RKI, tinglysning og andre tilgængelige informationssystemer.
Samtidig gives der i nogle tilfælde tilladelse til kontakt til arbejdsgiver for kontrol af ansættelsesforhold samt til kontrol af skatteoplysninger.
Kunder kan derudover give særskilt samtykke til anvendelse af oplysninger til modtagelse af information og markedsføring. Kunden kan til enhver tid afmelde disse, blandt andet på hjemmesiden www.globalcarleasing.dk eller via link i fremsendte informations-/markedsførings mails.

Opbevaringsperiode og retsgrundlag

Slettefristen følger efter indgåelse af aftale den til enhver tid gældende lovgivning, sædvanligvis minimum 5 år efter kontraktens udløb. Med baggrund i hvidvasklovgivningen, skattekontrolloven, bogføringsloven og betalingsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.
Retsgrundlaget for vores behandling i den anledning er opfyldelse af kontrakten, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c.
Medfører anmodningen ikke en aftale, opbevares, hvis ikke andet er aftalt, data i op til 2 år for at sikre os mod svig. Retsgrundlaget for denne behandling er at vores eventuelle retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens art 9, stk. 2, litra f og vores legitime interesse i at forebygge svig, jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Kundeoplysninger (Kundekartotek) som navn, adresse, tlf. numre, mailadresse og cpr./cvr. numre samt årsag til afslag/manglende effektuering af tilbud, opbevares dog i 1 år, således at vi kan yde god service og sikre os imod kommende tab.

Adgang til oplysninger:

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler og hvorfor. Det samme gælder, hvor længe vi opbevarer disse, og hvilke oplysninger samarbejdspartnere modtager.
Adgang til oplysninger kan dog være begrænset af lovgivningen. F.eks. oplyser vi ikke de undersøgelser, vi er forpligtiget til at foretage efter hvidvaskningslovgivningen. Det samme gælder eventuelle underretninger til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Begrænsninger, herunder indsigtsret, kan også være begrundet i vores forretningspraksis, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og know-how.
Du har naturligvis ret til af få oplysninger slettet eller rettet, såfremt de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte eller irrelevante.

Kunder som benytter service fra og/eller finansiering fra Global Car Trading A/S:

Nævnte regler/forretningsgange vedr. Global Car Leasing A/S er ligeledes gældende for Global Car Trading GmbH.

Dataansvarlig

Global Car Leasing A/S, Råensvej 1, 9000 Aalborg, Cvr. nummer 28973233 er den juridisk ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Indsamling

Vi indsamler personoplysninger for at kunne opfylde af kontrakten/kundeforholdet. Vi indsamler primært oplysningerne fra dig og vores forhandlere, men vi indhenter også oplysninger fra offentlige myndigheder, din arbejdsgiver og BiQ samt forsikringsselskaber

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering og uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende tekniske udvikling.

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • De oplysninger, som du selv har afgivet, har du ret til at modtage i almindeligt anvendt og maskinlæsbart format – f.eks. ved skift til andet finansieringsselskab.
 • Du kan altid indgive en klage til os eller en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige, som er nævnt på vores hjemmeside www.globalcarleasing.dk eller ved at skrive til info@globalcarleasing.dk
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@globalcarleasing.dk.